ogŁoszenia kontakt pomoc spoŁeczna Świadczenia rodzinne Klub Integracji Społecznej do pobrania programy

Świadczenia Rodzinne

WYSZUKAJ OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA TWÓJ REJON:

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 2016/2017

                                                                O G Ł O S Z E N I E

                                     „FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES 2016/2017”


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku - Dział świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczego, w związku ze zbliżającym się końcem okresu świadczeniowego 2015/2016 (tj. od 01-10-2015 roku do 30-09-2016 roku) informuje, że wnioski o przyznanie świadczeń z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 (tj. od 01-10-2016 roku do 30-09-2017 roku) przyjmowane będą począwszy od 1 sierpnia 2016 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2016 roku, ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2016 roku.

Natomiast przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2016 roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2016 roku.

    Druki wniosków będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku - Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, ul. T.Kościuszki 28A, II piętro w budynku Urzędu Gminy, pok. nr 20, od dnia 25 lipca 2016 roku.

 

                                                                    DO WNIOSKU
            O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
                                                 NALEŻY DOŁĄCZYĆ ODPOWIEDNIO:


 ZAŚWIADCZENIA LUB OŚWIADCZENIA DOKUMENTUJĄCE WYSOKOŚĆ INNYCH DOCHODÓW NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30b, ART. 30c I art. 30f USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, KAZDEGO CZŁONKA RODZINY;

 OŚWIADCZENIE O DEKLAROWANYCH DOCHODACH OSIAGANYCH PRZEZ OSOBY PODLEGAJĄCE PRZEPISOM O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIAGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O:
• WYSOKOŚCI DOCHODU,
• WYSOKOŚCI NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE,
• WYSOKOŚCI NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE,
• WYSOKOŚCI I FORMIE OPŁACANEGO PODATKU DOCHODOWEGO,
• WYSOKOŚCI DOCHODU PO ODLICZENIU NALEŻNYCH SKŁADEK I PODATKU.

 ZAŚWIADCZENIA LUB OŚWIADCZENIA ORAZ DOWODY NIEZBĘDNE DO USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA:

• zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji;
• odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
• orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
• zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej – (W PRZYPADKU OSOBY POWYZEJ 18 ROKU ŻYCIA);
• informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o nie podjęciu tycz czynność, w szczególności w związku z:
- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
- brakiem możliwości wskazanie przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
• zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
• umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
• umowę zawarta w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny sa zobowiazani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
• kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiejna podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiejstatusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
• inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

 W PRZYPADKU UTRATY DOCHODU LUB UZYSKANIA DOCHODU DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NALEŻY DOŁACZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ICH UTRATĘ LUB UZYSKANIE ORAZ ICH WYSOKOŚĆ (np. świadectwa pracy, umowy, decyzje z PUP, ZUS lub KRUS, PITy z 2015r., zaświadczenia.

                                                                   
                                                                      UWAGA!!!


Organ właściwy wierzyciela prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest obowiązany do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL,
o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, droga elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub w drodze pisemnej, odpowiednio:

 informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierających dane o wysokości: dochodu, składek na ubezpieczenia społeczne odliczanych od dochodu, należnego podatku;
 imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, stan cywilny, obywatelstwo, płeć;
 informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 zaświadczenia lub informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych;
 informacji o legitymowaniu się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

DRUKI DO POBRANIA

Wniosek oraz oświadczenia można pobrać w zakładce DO POBRANIA -> Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Świadczenia Rodzinne

Terminy składania wniosków o świadczenia wychowawcze (500+) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - okres świadczeniowy 2019/2020 Terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne - okres świadczeniowy 2019/2020 Od lipca 2019 r. 500 plus na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego!
Projekt systemowy „Uwierz w siebie”7.1.1) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” w Gminie Ełk, (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Platforma integracji - aktywne Straduny”, 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt „Razem w kierunku integracji” - rozwój społeczności lokalnej Nowej Wsi Ełckiej, ( 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem II edycja” w Gminie Ełk (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Akademia rodziny” – model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich (7.2.1) PO KL 2007-2013
www.efs.gov.pl
CIEKAWE LINKI:
Projekt i realizacja: www.deos.pl