ogŁoszenia kontakt pomoc spoŁeczna Świadczenia rodzinne Klub Integracji Społecznej do pobrania programy

Świadczenia Rodzinne

WYSZUKAJ OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA TWÓJ REJON:

Terminy składania wniosków o świadczenia DOBRY START - ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

                                                   ŚWIADCZENIE DOBRY START
                               NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku – Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczego, informuje, że wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Start w formie tradycyjnej (druki papierowe) w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 przyjmowane będą począwszy od 1 sierpnia 2020r. i ostatecznie do 30 listopada 2020r.


     Wnioski można składać w siedzibie GOPS w Ełku lub za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz nadal przez internet. E-wniosek (w tej formie wnioski można składać już od 1 lipca 2020 r.) o świadczenia można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie Dobry Start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
 od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2020 r., ustalanie prawa do świadczenia Dobry Start oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku jednak nie później niż do dnia 30 września 2020 r.;
 od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., ustalanie prawa do świadczenia Dobry Start oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.


     Druki wniosków będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczego,
ul. T.Kościuszki 28A, II piętro w budynku Urzędu Gminy, pok. Nr 20, od 1 lipca 2020 r.

 

KWOTA ŚWIADCZENIA DOBRY START

Świadczenie ,,Dobry Start” przysługuje raz w roku, w wysokości 300,00 zł na dziecko w rodzinie.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE „DOBRY START”?


Świadczenie ,,Dobry Start” przysługuje:

• rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
• osobom uczącym się – raz w roku.

Świadczenie ,,Dobry Start” przysługuje do ukończenia:

• przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
• przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,
a także w przypadku:
• ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
• ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
• dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.

Ważne! Świadczenie dobry start przysługuje dzieciom, które uczęszczają do szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej w szkole ponadpodstawowej, szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także dzieciom przebywającym w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

ŚWIADCZENIE DOBRY START NIE PRZYSŁUGUJE, JEŻELI:

• dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
• na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie odpowiednio rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Ważne !!! Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. ,,zerówce” w przedszkolu lub szkole. Świadczenie nie przysługuje również studentom.

PROCEDURA PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA DOBRY START

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Strona ma możliwość uzyskania informacji o przyznaniu świadczenia w siedzibie Ośrodka,
a w przypadku wskazania adresu poczty elektronicznej we wniosku, informacja o przyznaniu świadczenia zostanie wysłana na wskazany adres poczty elektronicznej.
Decyzje administracyjne będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

 

Świadczenia Rodzinne

Terminy składania wniosków o świadczenia DOBRY START - ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 Terminy składania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego - okres świadczeniowy 2020/2021 Terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne - okres świadczeniowy 2020/2021
Projekt systemowy „Uwierz w siebie”7.1.1) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” w Gminie Ełk, (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Platforma integracji - aktywne Straduny”, 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt „Razem w kierunku integracji” - rozwój społeczności lokalnej Nowej Wsi Ełckiej, ( 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem II edycja” w Gminie Ełk (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Akademia rodziny” – model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich (7.2.1) PO KL 2007-2013
www.efs.gov.pl
CIEKAWE LINKI:
Projekt i realizacja: www.deos.pl