ogŁoszenia kontakt pomoc spoŁeczna Świadczenia rodzinne Klub Integracji Społecznej do pobrania programy

Świadczenia Rodzinne

WYSZUKAJ OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA TWÓJ REJON:

Terminy składania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego - okres świadczeniowy 2020/2021

       ŚWIADCZENIE z FUNDUSZu ALIMENTACYJNego NA OKRES 2020/2021”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku – Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczego, w związku ze zbliżającym się końcem okresu świadczeniowego 2019/2020 (tj. od 01-10-2019 r. do 30-09-2020 r.) informuje, że wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) o przyznanie ŚWIADCZENIA z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 (tj. od 01-10-2020 r. do 30-09-2021 r.) przyjmowane będą począwszy od 1 sierpnia 2020 r., natomiast w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2020 r.

Wnioski można składać w siedzibie GOPS w Ełku lub za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet.

E-wniosek o świadczenia będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze lub/i fundusz alimentacyjny na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek/i wraz z wymaganymi dokumentami:
 do dnia 31 sierpnia 2020 r., ustalanie prawa do świadczenia oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2020 r.;
 od dnia 1 września do dnia 30 września 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 listopada 2020 r.;
 od dnia 1 października do dnia 31 października 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 grudnia 2020 r.;
 od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 stycznia 2021 r.;
 od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 28 lutego 2021 r.

Druki wniosków będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczego, ul. T.Kościuszki 28A, II piętro w budynku Urzędu Gminy, pok. Nr 20, od 1 lipca 2020 r.
DO WNIOSKU
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
NALEŻY DOŁĄCZYĆ ODPOWIEDNIO:


 ZAŚWIADCZENIA LUB OŚWIADCZENIA DOKUMENTUJĄCE WYSOKOŚĆ INNYCH DOCHODÓW  (dotyczy 2019 r.)  NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30b, ART. 30c, ART. 30e I art. 30f USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, DOTYCZĄCE KAZDEGO CZŁONKA RODZINY;

 ZAŚWIADCZENIE NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO, DOTYCZĄCE CZŁONKÓW RODZINY ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O:
• FORMIE OPŁACANEGO PODATKU,
• WYSOKOŚCI PRZYCHODU,
• STAWCE PODATKU,
• WYSOKOŚCI OPŁACONEGO PODATKU,
- W ROKU KALENDARZOWYM 2019.

 ZAŚWIADCZENIA LUB OŚWIADCZENIA ORAZ DOWODY NIEZBĘDNE DO USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA:

• zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji;
• odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu
o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
• orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
• oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej –
(W PRZYPADKU OSOBY POWYZEJ 18 ROKU ŻYCIA);
• informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych
z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o nie podjęciu tycz czynność, w szczególności w związku z:
- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
- brakiem możliwości wskazanie przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
• zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2019;
• umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku
z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
• umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
• odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
• w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
• dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu,
• dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
• dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
• zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia alimentacyjnego albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów;
• kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
• inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

 W PRZYPADKU UTRATY DOCHODU LUB UZYSKANIA DOCHODU DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NALEŻY DOŁACZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ICH UTRATĘ LUB UZYSKANIE ORAZ ICH WYSOKOŚĆ (np. świadectwa pracy, umowy, decyzje z PUP, ZUS lub KRUS, PITy z 2019r., zaświadczenia.
UWAGA!!!
Organ właściwy wierzyciela ustalający prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest obowiązany do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, oraz drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, odpowiednio:

 informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierających dane o wysokości: dochodu, składek na ubezpieczenia społeczne odliczanych od dochodu, należnego podatku;
 informacji o dochodzie, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. c tiret dwudzieste dziewiąte ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, stan cywilny, obywatelstwo, płeć;
 informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 informacji o legitymowaniu się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Świadczenia Rodzinne

Terminy składania wniosków o świadczenia wychowawcze (500+) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - okres świadczeniowy 2019/2020 Terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne - okres świadczeniowy 2019/2020 Od lipca 2019 r. 500 plus na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego!
Projekt systemowy „Uwierz w siebie”7.1.1) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” w Gminie Ełk, (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Platforma integracji - aktywne Straduny”, 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt „Razem w kierunku integracji” - rozwój społeczności lokalnej Nowej Wsi Ełckiej, ( 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem II edycja” w Gminie Ełk (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Akademia rodziny” – model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich (7.2.1) PO KL 2007-2013
www.efs.gov.pl
CIEKAWE LINKI:
Projekt i realizacja: www.deos.pl