ogŁoszenia kontakt pomoc spoŁeczna Świadczenia rodzinne Klub Integracji Społecznej do pobrania programy

Świadczenia Rodzinne

WYSZUKAJ OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA TWÓJ REJON:

Terminy składania wniosków o świadczenia wychowawcze (500+) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - okres świadczeniowy 2018/2019

                                               „ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)
                                  ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES 2018/2019”


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku – Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczego, w związku ze zbliżającym się końcem okresu świadczeniowego 2017/2018 (tj. od 01-10-2017 r. do 30-09-2018 r.) informuje, że wnioski o przyznanie ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO oraz FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 (tj. od 01-10-2018 r. do 30-09-2019 r.) przyjmowane będą począwszy od 1 sierpnia 2018 r., natomiast w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 r.

Wnioski można składać w siedzibie GOPS w Ełku lub za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet.

E-wniosek o świadczenia będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze lub/i fundusz alimentacyjny na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek/i wraz z wymaganymi dokumentami:
 do dnia 31 sierpnia 2018 r., ustalanie prawa do świadczenia oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2018 r.;
 od dnia 1 września do dnia 30 września 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 listopada 2018 r.;
 od dnia 1 października do dnia 31 października 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 grudnia 2018 r.;
 od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 stycznia 2019 r.;
 od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 31 stycznia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 28 lutego 2019 r.

Druki wniosków będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczego, ul. T.Kościuszki 28A, II piętro w budynku Urzędu Gminy, pok. Nr 20, od 1 sierpnia 2018 r.DO WNIOSKU
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
NALEŻY DOŁĄCZYĆ ODPOWIEDNIO:


 ZAŚWIADCZENIA LUB OŚWIADCZENIA DOKUMENTUJĄCE WYSOKOŚĆ INNYCH DOCHODÓW NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30b, ART. 30c, ART. 30e I art. 30f USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, DOTYCZĄCE KAZDEGO CZŁONKA RODZINY;

 ZAŚWIADCZENIE NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO, DOTYCZĄCE CZŁONKÓW RODZINY ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O:
• FORMIE OPŁACANEGO PODATKU,
• WYSOKOŚCI PRZYCHODU,
• STAWCE PODATKU,
• WYSOKOŚCI OPŁACONEGO PODATKU,
- W ROKU KALENDARZOWYM 2016.
 ZAŚWIADCZENIA LUB OŚWIADCZENIA ORAZ DOWODY NIEZBĘDNE DO USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:

• zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2016;
• umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku
z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
• umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
• odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
• w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
• dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu,
• dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
• dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;
• kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
• kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy,
• odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
• odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
• odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
• odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
• odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
• odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowana w porównywalnych i powtarzających się okresach,
• orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
• zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
• prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację;
• inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa świadczenia wychowawczego.

 W PRZYPADKU UTRATY DOCHODU LUB UZYSKANIA DOCHODU DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NALEŻY DOŁACZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ICH UTRATĘ LUB UZYSKANIE ORAZ ICH WYSOKOŚĆ (np. świadectwa pracy, umowy, decyzje z PUP, ZUS lub KRUS, PITy z 2016r., zaświadczenia).

UWAGA!!!
Organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego jest obowiązany do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, droga elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub w drodze pisemnej, odpowiednio:
 informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierających dane o wysokości: dochodu, składek na ubezpieczenia społeczne odliczanych od dochodu, należnego podatku;
 imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, stan cywilny, obywatelstwo, płeć;
 informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek;
 informacji o legitymowaniu się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.DO WNIOSKU
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
NALEŻY DOŁĄCZYĆ ODPOWIEDNIO:


 ZAŚWIADCZENIA LUB OŚWIADCZENIA DOKUMENTUJĄCE WYSOKOŚĆ INNYCH DOCHODÓW NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30b, ART. 30c, ART. 30e I art. 30f USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, DOTYCZĄCE KAZDEGO CZŁONKA RODZINY;

 ZAŚWIADCZENIE NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO, DOTYCZĄCE CZŁONKÓW RODZINY ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE, ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O:
• FORMIE OPŁACANEGO PODATKU,
• WYSOKOŚCI PRZYCHODU,
• STAWCE PODATKU,
• WYSOKOŚCI OPŁACONEGO PODATKU,
- W ROKU KALENDARZOWYM 2016.

 ZAŚWIADCZENIA LUB OŚWIADCZENIA ORAZ DOWODY NIEZBĘDNE DO USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA:

• zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji;
• odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu
o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
• orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
• oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej –
(W PRZYPADKU OSOBY POWYZEJ 18 ROKU ŻYCIA);
• informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych
z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o nie podjęciu tycz czynność, w szczególności w związku z:
- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
- brakiem możliwości wskazanie przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
• zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2016;
• umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku
z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
• umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
• odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
• w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
• dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu,
• dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
• dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
• zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia alimentacyjnego albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów;
• kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
• inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

 W PRZYPADKU UTRATY DOCHODU LUB UZYSKANIA DOCHODU DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NALEŻY DOŁACZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ICH UTRATĘ LUB UZYSKANIE ORAZ ICH WYSOKOŚĆ (np. świadectwa pracy, umowy, decyzje z PUP, ZUS lub KRUS, PITy z 2016r., zaświadczenia.
UWAGA!!!
Organ właściwy wierzyciela ustalający prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest obowiązany do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, oraz drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, odpowiednio:

 informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierających dane o wysokości: dochodu, składek na ubezpieczenia społeczne odliczanych od dochodu, należnego podatku;
 informacji o dochodzie, o którym mowa w art. 3 pkt 1 lit. c tiret dwudzieste dziewiąte ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, stan cywilny, obywatelstwo, płeć;
 informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 informacji o legitymowaniu się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Świadczenia Rodzinne

PROGRAM ,,DOBRY START" 300 ZŁ DLA UCZNIA W GMINIE EŁK Terminy składania wniosków o świadczenia wychowawcze (500+) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - okres świadczeniowy 2018/2019 Terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne - okres świadczeniowy 2018/2019
Projekt systemowy „Uwierz w siebie”7.1.1) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” w Gminie Ełk, (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Platforma integracji - aktywne Straduny”, 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt „Razem w kierunku integracji” - rozwój społeczności lokalnej Nowej Wsi Ełckiej, ( 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem II edycja” w Gminie Ełk (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Akademia rodziny” – model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich (7.2.1) PO KL 2007-2013
www.efs.gov.pl
CIEKAWE LINKI:
Projekt i realizacja: www.deos.pl