ogŁoszenia kontakt pomoc spoŁeczna Świadczenia rodzinne Klub Integracji Społecznej do pobrania programy

Świadczenia Rodzinne

WYSZUKAJ OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA TWÓJ REJON:

PROGRAM ,,DOBRY START" 300 ZŁ DLA UCZNIA W GMINIE EŁK

INFORMACJE W ZAKRESIE PRZYZNAWANIA I WYPŁATY ŚWIADCZENIA „DOBRY START”- 300 zł dla ucznia

W dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r., poz. 1061) określające szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r., poz. 514).

KWOTA ŚWIADCZENIA DOBRY START

Świadczenie ,,Dobry Start” przysługuje raz w roku, w wysokości 300,00 zł na dziecko w rodzinie.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE „DOBRY START”?

Świadczenie ,,Dobry Start” przysługuje:

• rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
• osobom uczącym się – raz w roku.

Świadczenie ,,Dobry Start” przysługuje do ukończenia:

• przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
• przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,
a także w przypadku:
• ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
• ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
• dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.

Ważne! Świadczenie dobry start przysługuje dzieciom, które uczęszczają do szkoły podstawowej, dotychczasowego gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej i dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także dzieciom przebywającym w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

JAK I GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Mieszkańcy gminy Ełk wnioski o przyznanie prawa do świadczenia ,,Dobry Start” mogą składać:

osobiście: w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku
ul. T. Kościuszki 28A, II piętro, pok. Nr 20
przez internet:
– przez stronę internetową Ministerstwa Rodziny - portal Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl)
lub
– za pomocą systemów bankowości elektronicznej, takich banków jak:

Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną
o programie "Dobry start" i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca przez internet, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Aby uzyskać prawo do świadczenia, wniosek należy złożyć do 30 listopada.


KIEDY RODZINA OTRZYMA ŚWIADCZENIE?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata świadczenia dobry start nastąpi nie później niż 30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż w terminie 2 miesięcy od złożenia wniosku.

ŚWIADCZENIE DOBRY START NIE PRZYSŁUGUJE, JEŻELI:

• dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
• na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie odpowiednio rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Ważne !!! Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. ,,zerówce” w przedszkolu lub szkole. Świadczenie nie przysługuje również na uczniów szkół policealnych, szkół dla dorosłych ani studentów.

PROCEDURA PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA DOBRY START

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Strona ma możliwość uzyskania informacji o przyznaniu świadczenia w siedzibie Ośrodka,
a w przypadku wskazania adresu poczty elektronicznej we wniosku, informacja o przyznaniu świadczenia zostanie wysłana na wskazany adres poczty elektronicznej.
Decyzje administracyjne będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Druki wniosków będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku przy
ul. T.Kościuszki 28A, II piętro, pokój nr 20, a także na stronie internetowej Ośrodka.

Ponadto w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie uruchomiona została infolinia dla osób zainteresowanych świadczeniem ,,Dobry start” pod numerem telefonu: 55 23 74 584 oraz 55 23 74 535.

Więcej informacji można znaleźć również na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

 

Uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu ,,Dobry start"

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start"

 

 

Świadczenia Rodzinne

PROGRAM ,,DOBRY START" 300 ZŁ DLA UCZNIA W GMINIE EŁK Terminy składania wniosków o świadczenia wychowawcze (500+) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - okres świadczeniowy 2018/2019 Terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne - okres świadczeniowy 2018/2019
Projekt systemowy „Uwierz w siebie”7.1.1) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” w Gminie Ełk, (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Platforma integracji - aktywne Straduny”, 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt „Razem w kierunku integracji” - rozwój społeczności lokalnej Nowej Wsi Ełckiej, ( 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem II edycja” w Gminie Ełk (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Akademia rodziny” – model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich (7.2.1) PO KL 2007-2013
www.efs.gov.pl
CIEKAWE LINKI:
Projekt i realizacja: www.deos.pl