ogŁoszenia kontakt pomoc spoŁeczna Świadczenia rodzinne Klub Integracji Społecznej do pobrania programy

Ogłoszenia

WYSZUKAJ OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA TWÓJ REJON:

,,Rodzina dobre relacje" - Ełcki system wsparcia osób dotkniętych przemocą

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku uprzejmie informuje
o rozpoczęciu projektu „Rodzina- dobre relacje”(kliknij aby otworzyć), Ełcki system wsparcia osób dotkniętych przemocą w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostki samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” . Edycja 2018.

    Adresatami projektu są osoby starsze i niepełnosprawne, dzieci uczęszczające
do przedszkoli miejskich na terenie miasta Ełk, uczniowie szkół podstawowych, osoby doświadczające przemocy w rodzinie, osoby stosujące przemoc w rodzinie oraz dzieci z rodzin, w których występuje podejrzenie stosowania przemocy oraz rodziny objęte procedurą „Niebieska Karta”.

    Celem głównym projektu jest stworzenie warunków sprzyjających uzyskaniu zdolności
do funkcjonowania osób dotkniętych przemocą w rodzinie w środowisku rodzinnym wolnym
od przemocy, w tym pełnieniu ról rodzinnych, społecznych i zawodowych poprzez uzyskanie świadomości w zakresie psychologicznych i społecznych zachowań przemocowych poprzez osoby doświadczające przemocy oraz osoby stosujące przemoc.


Planowany termin realizacji projektu: 01.08.2018 r. – 31.12.2018 r.

Ogłoszenia..

,,Rodzina dobre relacje" - Ełcki system wsparcia osób dotkniętych przemocą Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online! KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W EŁKU
Projekt systemowy „Uwierz w siebie”7.1.1) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” w Gminie Ełk, (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Platforma integracji - aktywne Straduny”, 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt „Razem w kierunku integracji” - rozwój społeczności lokalnej Nowej Wsi Ełckiej, ( 7.3) PO KL 2007-2013
Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem II edycja” w Gminie Ełk (7.2.1) PO KL 2007-2013
Projekt „Akademia rodziny” – model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich (7.2.1) PO KL 2007-2013
www.efs.gov.pl
CIEKAWE LINKI:
Projekt i realizacja: www.deos.pl